AZ ÁKK ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI ELVEI

I. Bevezetés


Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit, melyet a web oldalai működése során magára nézve kötelezőnek tekint.

Jelen szabályok kialakítása során az ÁKK Zrt. különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban Info. tv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

A jelen közlemény célja, hogy az ÁKK Zrt. web oldalainak működése során minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, ezen belül is alapvető szabadságjogait (különösen a magánélethez való jogát) tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Az ÁKK Zrt. az adatkezelést bejelentette, s azt az Adatvédelmi Biztos (jelenleg Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, továbbiakban: Hatóság) 01018-0001 számú azonosítóval nyilvántartásba vette.


II. Fogalmak, meghatározások


2.1.A jelen közlemény alkalmazása során:

személyes adat: a látogatóval kapcsolatba hozható adat - különösen a látogató neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés;

különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó általános követelmények, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos - az ÁKK Zrt. által is érvényre juttatott - legfontosabb alapelvek


3.1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

3.2. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

3.4. Az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük.

3.5. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

3.6. Az ÁKK Zrt. nem kér és nem dolgoz fel sem gépi, sem egyéb úton különleges adato(ka)t.

3.7. Az ÁKK Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy látogatói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja annak adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha a látogató személyes adatait az adatkezelő a látogató hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az ÁKK Zrt. felhívja a látogató figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

3.8. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a 3.7. pont szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Ha a látogatók személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) a látogató köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) a látogatók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.

3.9. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az ÁKK Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a látogatót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.10. Az ÁKK Zrt. kötelezi magát arra, hogy semminemű hátrányos következményt nem érvényesít az olyan látogatóval szemben, aki a nem kötelező adatkezelést megtagadja.


IV. Személyes adatok kezelése


4.1. Személyes adat csak akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz a látogató hozzájárul, vagy
 2. azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4.2. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját ésfeltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

4.3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha a látogató hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4.4. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy a látogató a hozzájárulását nem adta meg. A látogatott hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a látogató közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

4.5. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

4.6. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.


V. Az adatkezelés célhoz kötöttsége


5.1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.2. A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.

5.3. Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatkezelés esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

5.4. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

5.5. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

5.6. A web oldal egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez (pl. hírlevél küldése) szükséges regisztráció során kizárólag olyan adatot kér, ami minimálisan szükséges a látogató által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez (e-mail cím és jelszó), valamint a látogató ezen adatainak módosításához vagy törléséhez. Más személyes adatot az ÁKK Zrt. nem kér a látogatóktól. Ezen adatkezelés célja a hírlevél szolgáltatás üzemeltetése. Az ÁKK Zrt. ezen adatokat kizárólag a web oldalt üzemeltető Neo Interactive Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-703098) mint adatfeldolgozó számára teszi hozzáférhetővé, más harmadik személy számára nem szolgáltatja ki.

5.7. Amennyiben az ÁKK Zrt. az egyes web oldalakon regisztrációra kéri látogatóit, minden esetben feltünteti, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri „kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan mezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat le, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához, illetőleg a szolgáltatás igénybevételének elutasításához vezet(het). A kötelezően kért adatok azonban olyan általánosított formában kerülnek megkérésre, továbbá a rendelkezésre bocsátott adatok olyan módon kerülnek feldolgozásra, hogy azok semmilyen személyes azonosításra nem lehetnek alkalmasak.


VI. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása


6.1. Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


VII. Adatbiztonság


7.1. Az ÁKK Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek a vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásához szükséges mértékben, illetőleg megakadályozza azok sérülését, megsemmisülését, törlését, jogosulatlan felhasználását, nyilvánosságra hozatalát és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.2. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


VIII. Választási lehetőség biztosítása (fel- és leiratkozás)


8.1. Az ÁKK Zrt. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy látogatói számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

8.2. Azok a látogatók, akik az ÁKK Zrt. web oldalain kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem kívánják a továbbiakban a hírleveleket megkapni, a regisztrációs oldalra lépve törölhetik saját hírlevél megrendelésüket, vagy egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. (Az e-mail cím ugyanazon a web oldalon található, amely oldalon az adott szolgáltatás megrendelhető.)


IX.Az adatalanyt védő további garanciális rendelkezések


9.1. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát.

9.2. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

9.3. A látogató kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a látogató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,továbbá – a látogató személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9.4. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a látogató erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

9.6. Ha az adatkezelő a látogató adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a látogató adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a látogató személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A látogatóval szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni a látogatónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a látogató személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a látogató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!